تحقیق سیستمهای مدیریت کیفیت استاندارد

تحقیق سیستمهای مدیریت کیفیت استاندارد

تحقیق سیستمهای مدیریت کیفیت استاندارد

تحقیق سیستمهای مدیریت کیفیت استاندارد در حجم 46 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

پيشگفتار    1
مقدمه :    2
الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون    4
1- هدف و دامنه كاربرد    4
2- مراجع الزامي :    6
3- اصطلاحات و تعاريف :    7
4- الزامات مديريتي    8
5- الزامات فني    22
الزامات مربوط به مستندات و كليات    34
مسئوليت مديريت و تعهد مديريت    37
طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت    37
بازنگري مديريت و كليات    38
دروندادهاي بازنگري    38
بروندادهاي بازنگري    39
شايستگي و آگاهي و آموزش    40
محيط كار    41