پروژه واكنش زنجيره ي پليمراز (pcr)

پروژه واكنش زنجيره ي پليمراز (pcr)

پروژه واكنش زنجيره ي پليمراز (pcr)

پروژه واكنش زنجيره ي پليمراز (pcr) در حجم 90 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی ازفهرست زیر:

فهرست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مقدمه                                                                                                                                                  
 dna
. ساختمان dna                                                                                 
 شكل ظاهري dna                                                                           
نكات لازم                                                                                   
 رمز ژنتيكي                                                                             
نكاتي از pcr       

مراحل pcr به طور خلاصه                                          
شكل مراحل                                                         
مواد لازم براي pcr                                                      
بازدارنده ها و افزاينده هاي فعاليت pcr                     
پروتكل pcr معمولي                                             
بعضي از انواع pcr                                             
الكتروفورز و محيطهاي ان                                    
ژل پليمر اكريل اميد                                               
ژل گارز طرز و تهيه ان                                         
نشاسته به عنوان محيط                                       
چگونگي حركت قطعات در ژل                              
با فرمهاي الكتروفوژ وبافر نمونه                         
طرز تهيه محلول هاي لازم                                      
روش كار كلي                                                          
ساختمان اينديوم برومايد                                     
فهرست فصل سوم كاربرد pcr